Statut

STATUT STOWARZYSZENIA „NA STYKU

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „Na Styku” (dawniej: Stowarzyszenie Edukacji Rozwojowej „Drabina”).

Art. 2

Stowarzyszenie działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z 1989r. z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

Art. 3

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych (non profit).

Art. 4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony oraz posiada osobowość prawną.

Art. 5

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest miasto Gdańsk. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy zamieszkali w kraju i za granicą, a także cudzoziemcy – zarówno zamieszkali w Polsce, jak i nie mający miejsca zamieszkania na terytorium RP.

Art. 6

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.

Art. 7

Stowarzyszenie używa pieczęci z nazwą i adresem siedziby; może używać odznak i innych symboli według zatwierdzonych przez siebie wzorów.

Art. 8

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji pozarządowych, krajowych i międzynarodowych o tym samym charakterze i profilu działania.

ROZDZIAŁ 2

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

Art. 9

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie i promocję edukacji poszerzającej wiedzę o przemianach zachodzących we współczesnym świecie.
 2. podejmowanie i wspieranie działań zmierzających do szerzenia wiedzy obejmującej zagadnienia globalizacji, praw człowieka, dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, język, orientację seksualną czy niepełnosprawność, ochrony przyrody i środowiska naturalnego oraz środowiska życia człowieka, a także postaw społecznych oraz przyczyn i skutków konfliktów zbrojnych.
 3. wskazywanie konieczności wdrażania postaw obywatelskich wynikającej z faktu wzajemnej zależności osób w ramach społeczeństwa oraz uświadamianie odpowiedzialności za dobro wspólne tak, aby uczestnicy życia społecznego mogli stać się jego współautorami.
 4. propagowanie aktywizujących metod nauczania opartych na demokratycznych zasadach, wykształcających umiejętności uczenia się, gromadzenia informacji, planowania własnej pracy, twórczego rozwiązywania problemów, komunikacji interpersonalnej oraz pracy zespołowej.
 5. prowadzenie działalności profilaktycznej skierowanej do dzieci i młodzieży zagrożonej patologią,
 6. wspieranie rozwoju świadomości kulturowej
 7. przeciwdziałanie nierównościom społecznym, działanie na rzecz równości
 8. działalność antydyskryminacyjna
 9. promowanie tolerancji, integracji i dialogu społecznego, inicjowanie dialogu międzykulturowego, działanie na rzecz komunikacji między szeroko rozumianymi kulturami
 10. promowanie i inicjowanie zmiany społecznej
 11. szerzenie wiedzy dotyczącej kultury i historii regionów oraz zjawisk kultury współczesnej, również w aspekcie wielokulturowości
 12. promowanie idei zrównoważonego rozwoju
 13. promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnych i międzynarodowych
 14. pielęgnowanie więzi społecznych

Art. 10

Stowarzyszenie realizuje cele określone w Art. 9 w szczególności poprzez:

 1. szeroko pojętą działalność edukacyjną: tworzenie i realizację programów edukacyjnych obejmujących tematyką zagadnienia określone w celach statutowych, zakładanie i rozwój instytucji edukacyjnych
 2. organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, imprez, programów profilaktycznych i kulturalnych, akcji informacyjnych i kampanii społecznych poświęconych problematyce przewidzianej w celach statutowych Stowarzyszenia,
 1. tworzenie i realizację programów dotyczących wymiany międzykulturowej,
 1. redagowanie, publikowanie i upowszechnianie materiałów służących celom statutowym Stowarzyszenia.
 2. prowadzenie działalności badawczej i naukowej
 3. działalność artystyczną i kulturalną
 4. współpracę z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi

ROZDZIAŁ 3

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

Art. 11

Stowarzyszenie może posiadać członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

Art. 12

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba, która:

1) złoży deklarację z wnioskiem o przyjęcie popartą rekomendacją dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia i zostanie ona zatwierdzona przez Zarząd Stowarzyszenia,

2) akceptuje cele i metody działania oraz statut Stowarzyszenia,

3) zobowiązuje się brać udział w działalności Stowarzyszenia,

4) jest pełnoletnia.

Art. 13

Członkowie zwyczajni maja prawo:

 1. do biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. do zgłaszania wniosków w sprawie kierunków i form pracy Stowarzyszenia.

Art. 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

2) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

3) płacenia składek, których wysokość uchwala Zarząd.

 

Art. 15

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna popierająca cele i metody działania Stowarzyszenia.

2. Osoba fizyczna oraz osoba prawna może zostać członkiem wspierającym poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę. Ustanie członkostwa wspierającego następuje w trybie oświadczenia zainteresowanego lub uchwały Zarządu.

Art. 16

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Walne Zgromadzenie.

Art. 17

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w zebraniach statutowych władz Stowarzyszenia.

Art. 18

1.Utrata członkostwa następuje wskutek:

1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia z 1-miesięcznym wyprzedzeniem,

2) wykluczenia przez Zarząd:

– z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

– na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,

– z powodu niepłacenia składek za okres 1 roku.

3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

4) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia można odwołać się do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od podjęcia uchwały.

ROZDZIAŁ 4

WŁADZE STOWARZYSZENIA

Art. 19

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

Art. 20

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata. Ich wybór odbywa się w glosowaniu jawnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami Stowarzyszenia za ich uprzednią zgodą.

Art. 21

Do władz Stowarzyszenia wchodzą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów.  W przypadku niemożności wyłonienia zwycięzcy z powodu równej liczby zdobytych głosów, dodatkowe glosowanie przeprowadza się jedynie wśród tych kandydatów, którzy zdobyli równą liczbę głosów.

Art. 22

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia wszystkich zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania o ile statut nie stanowi inaczej.

Art. 23

1. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władzy nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych.

2. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej pół godziny po pierwszym terminie.

3. Postanowienie ust. 1 nie stosuje się do uchwały dotyczącej zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.

Art. 24

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, Walne Zgromadzenie go uzupełnia w drodze głosowania.

A.  WALNE ZGROMADZENIE

Art. 25

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2) uchwalanie zmian statutu,

3) wybór Prezesa, zastępcy Prezesa, Skarbnika i Sekretarza tworzących Zarząd

Stowarzyszenia,

4) wybór Komisji Rewizyjnej,

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

6) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

7) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia,

8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

10) ustalanie wynagrodzeń pracowników oraz uchwalanie regulaminu pracy,

11) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

Art. 26

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym. Walne Zgromadzenie w trybie zwyczajnym zwoływane jest raz na dwa lata; nadzwyczajne rozpatruje tylko te sprawy, dla których zostało zwołane. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

2. Walne Zgromadzenie w trybie nadzwyczajnym może być zwołane z ważnych powodów przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, a także na wniosek co najmniej 1/4 wszystkich członków Stowarzyszenia – w terminie 1. miesiąca od złożenia wniosku do Zarządu Stowarzyszenia.

3. O ile Zarząd Stowarzyszenia nie zwoła zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ciągu miesiąca do jego zwołania upoważniona jest Komisja Rewizyjna.

Art. 27

Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Stowarzyszenia chyba, że podjęte zostały w sprawach indywidualnych członków.

B. ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Art. 28

1. Zarząd składa się z 4 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres dwóch lat.

2. Zarząd wybiera z siebie Prezydium Zarządu uwzględniając uprzedni wybór Prezesa. Skład Prezydium stanowią: Prezes, Zastępca Prezesa, Sekretarz i Skarbnik.

Art. 29

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenie Zarządu może zwołać każdy z jego członków.

3. Każdy członek Zarządu dysponuje jednym głosem stanowiącym. Decyzje zapadają większością głosów.

4. Do kompetencji Zarządu należą:

1) realizacja celów Stowarzyszenia,

2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

3) sporządzanie planów pracy i budżetu,

4) przyjmowanie darowizn, zapisów i spadków w imieniu Stowarzyszenia,

5) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, za wyjątkiem sytuacji przeznaczenia majątku w przypadku rozwiązania Stowarzyszenia,

6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

7) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

8) przyjmowanie nowych członków,

9) nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami stosunku pracy,

10) składanie sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu na każdym jego zebraniu.

Art. 30

1. W razie potrzeby wsparcia działalności Zarządu przez osoby o szczególnych umiejętnościach bądź specjalistycznej wiedzy, Zarząd może wyznaczyć takie osoby do pomocy z prawem udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu, określając czas pełnienia przez nie tej funkcji.

2. Do bieżącego kierowania działalnością Stowarzyszenia, Zarząd ma prawo powołać podległego sobie Dyrektora, działającego na podstawie ogólnego pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd i stojącego na czele Biura Stowarzyszenia.

Art. 31

1. Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu na każdym jego zebraniu.

2. Zarząd ponosi odpowiedzialność za swoje działania i zaciągnięte zobowiązania.

C. KOMISJA REWIZYJNA

Art. 32

Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków. Członkowie Komisji nie mogę pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. Członkowie Komisji wybierają ze swojego grona przewodniczącego.

Art. 33

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu bieżącej działalności Stowarzyszenia, a w szczególności:

1. Kontrola i poddawanie ocenie działalności statutowej, organizacyjnej i finansowej Stowarzyszenia,

2. Wydawanie opinii i zaleceń w razie stwierdzenia uchybień,

3. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności wraz z opinią o działalności Stowarzyszenia

4. Składanie wniosku o udzieleniu lub nieudzielaniu absolutorium dla członków zarządu.

Art. 34

1.   Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym, lecz bez prawa do głosowania.

2.  Komisja Rewizyjna ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu.

ROZDZIAŁ 5

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

Art. 35

1.Majątek Stowarzyszenia powstaje:

1) ze składek,

2) z darowizn, spadków, zapisów,

3) z dotacji, subwencji i ofiarności publicznej.

Art. 36

1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym oświadczenia woli o charakterze majątkowym składa jeden członek Zarządu niezależnie od pełnionej przez niego funkcji.

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

3.  Dochód pochodzący z działalności statutowej Stowarzyszenia przeznaczany jest na dalszą realizację celów statutowych.

4.  Decyzje w sprawie nabywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

ROZDZIAŁ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 37

Statut niniejszy może być zmieniony przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

Art. 37

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli Walne Zgromadzenie nie wyznaczy innych likwidatorów.

3. O przeznaczeniu majątku po likwidacji Stowarzyszenia zadecyduje Walne Zgromadzenie.

Art. 39

1. Statut oraz wszelkie dokonywane w nim zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

2.   W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Niniejszy Statut został uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Edukacji Rozwojowej „Drabina” (zmieniona nazwa: Stowarzyszenie „Na Styku”) dnia 20 kwietnia 2009r.